Reklamace

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tento Reklamační řád společnosti Martina Pipková Louodová - Fashion M&M, se sídlem Týniště 45, 28401 Malešov - Týniště, IČ: 64152715 (dále jen „Reklamační řád“) se užije v případě uplatňování práv z vadného plnění z kupní smlouvy uzavřené mezi společností Martina Pipková Louodová - Fashion M&M, se sídlem Týniště 45, 28401 Malešov - Týniště, IČ: 64152715 jako prodávající na straně jedné (dále jen „Prodávající“) a jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, ať již je spotřebitelem nebo podnikatelem (dále jen „Kupující “) na straně druhé, jejímž předmětem je prodej oděvů a oděvních doplňků (dále jen „Zboží“) za sjednanou kupní cenu (dále jen „Kupní smlouva“).

1.2 Spotřebitelem se pro účely tohoto Reklamačního řádu rozumí jakákoli nepodnikající fyzická nebo právnická osoba. Spotřebitelem se pro účely tohoto Reklamačního řádu rozumí i podnikající fyzická nebo právnická osoba, jestliže je z okolností při uzavření Kupní smlouvy na Zboží zřejmé, že se koupě Zboží netýká také podnikatelské činnosti této osoby.

1.3 Tam, kde se v tomto Reklamačním řádu hovoří o Spotřebiteli, aplikuje se takové ustanovení pouze na Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Spotřebitelem. Tam, kde se v tomto Reklamačním řádu hovoří o Kupujícím, aplikuje se takové ustanovení i na Spotřebitele.

1.4 Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit rovněž mimosoudní cestou. Pro takový případ Prodávající Spotřebitele informuje o možnosti obrátit se svým návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (bližší informace jsou dostupné na internetových stránkách https://www.coi.cz/informace-o-adr/), případně jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu (www.mpo.cz). Reklamační řád žádným způsobem tuto možnost nevylučuje.

2. Práva z vadného plnění

2.1 Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, může Spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, výměnu Zboží a není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

2.2 Práva z vadného plnění Kupujícího, který není Spotřebitelem, se řídí ustanoveními § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2.3 Provedenou volbu nároku z vadného plnění nemůže Kupující bez souhlasu Prodávajícího měnit. Práva z vadného plnění (z vady Zboží) jsou nepřevoditelná na třetí osoby a Kupující je oprávněn je uplatňovat pouze u Prodávajícího.

2.4 Vzhledem k tomu, že předmětem Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím je Zboží, neodpovídá Prodávající Kupujícímu v souladu se zákonem:

2.4.1 za vady vzniklé po přechodu nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího;
2.4.2 za vady, o kterých Kupující v době uzavření Kupní smlouvy věděl, nebo musel vědět;
2.4.3 za vady, na které byl Kupující Prodávajícím výslovně upozorněn.

2.5 Odpovědnost Prodávajícího za vady zaniká, neuplatní-li Kupující vady u Prodávajícího ve lhůtě 6-ti (šesti) měsíců ode dne přechodu nebezpečí na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího.

3. Reklamační řízení

3.1 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění osobně v provozovně Prodávajícího nebo písemně na adrese Prodávajícího uvedenou v odst. 1.1 tohoto Reklamačního řádu.

3.2 Kupující je povinen při uplatňování odpovědnosti za vady Zboží u Prodávajícího předložit Zboží a uvést své jméno a příjmení (případně obchodní firmu), kontaktní tel. číslo a emailovou adresu, datum uzavření Kupní smlouvy, číslo Kupní smlouvy, resp. číslo zakázky uvedené na daňovém dokladu – faktuře, podrobný popis reklamované vady, tj. zejména podrobně popsat její projevy, a rovněž uvést nárok z vadného plnění, který uplatňuje.

3.3 Na provozovně Prodávajícího je v provozní době přítomen zaměstnanec Prodávajícího pověřený přijímáním reklamací.

3.4 Uplatněná reklamace bude řešena na místě. Vždy bude s Kupujícím sepsán reklamační protokol. Kupující je povinen v reklamačním protokolu uvést všechny skutečnosti úplně a pravdivě. Reklamace se považuje za uplatněnou dnem sepsání protokolu o reklamaci na provozovně Prodávajícího. V případě reklamace provedené písemně se reklamace považuje za uplatněnou dnem doručení Zboží s popisem dle ust. čl. 3. odst. 3.2 Reklamačního řádu Prodávajícímu.

3.5 Reklamace Spotřebitele bude vyřízena nejpozději do 30-ti (třiceti) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace Kupujícím u Prodávajícího. Jestliže není Prodávající schopen tuto lhůtu dodržet (např. z důvodu vyžádání rozboru výrobku apod.), informuje Prodávající Spotřebitele ještě před uplynutím této reklamační lhůty, a dohodne se Spotřebitelem prodloužení lhůty pro vyřízení reklamace.

3.6 Prodávající vyrozumí Spotřebitele o vyřízení reklamace telefonicky, e-mailem nebo poštou ve lhůtě pro vyřízení reklamace, do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.

3.7 Není-li možné reklamaci řešit okamžitě na místě při jejím uplatnění, vydá Prodávající Spotřebiteli písemné potvrzení o přijetí reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.

4. Vyřízení reklamace

4.1 Vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení některým z následujících způsobů:

4.1.1 odstraněním vady Zboží opravou;
4.1.2 výměnou Zboží/ části Zboží;
4.1.3 vyplacením přiměřené slevy z kupní ceny Zboží;
4.1.4 písemnou výzvou k převzetí plnění Kupujícím;
4.1.5 odůvodněným zamítnutím reklamace.

4.2 Reklamace bude zamítnuta vždy z těchto důvodů:

4.2.1 má-li Zboží vadu, za kterou Prodávající dle zákona, nebo dle Kupní smlouvy neodpovídá;
4.2.2 v případě, že nárok z vadného plnění nebyl Kupujícím uplatněn u Prodávajícího v 6-ti (šesti) měsíční lhůtě ode dne převzetí Zboží Kupujícím;
4.2.3 v případě, že je reklamováno běžné opotřebení Zboží způsobené jeho užíváním;
4.2.4 pokud Kupující neposkytl Prodávajícímu potřebnou součinnost k vyřízení reklamace ve stanovené lhůtě;
4.2.5 pokud je vada Zboží způsobena Kupujícím;
4.2.6 pokud je balení Zboží otevřeno;
4.2.7 pokud již proběhla doba spotřeby Zboží;
4.2.8 jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy.

 

V Týništi dne 31.3.2021

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz